Co to jest Sprawiedliwy Handel (Fair Trade)

2020-07-16
Co to jest Sprawiedliwy Handel (Fair Trade)Sprawiedliwy Handel to partnerstwo handlowe, oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie w krajach Południa.

Zasady Sprawiedliwego Handlu

Ruch Sprawiedliwego Handlu opiera się na kilku wspólnych zasadach, które mogą być realizowane na różne sposoby. Dwie organizacje, które reprezentują odmienne podejścia do Sprawiedliwego Handlu, opracowały na kanwie tych reguł zestawy weryfikowalnych standardów. IFAT wypracował standardy, które muszą spełniać organizacje Sprawiedliwego Handlu. Natomiast Fairtrade International stworzyło system certyfikacji Fairtrade, oparty o standardy produkcji i wymiany handlowej w odniesieniu do konkretnych produktów.

Najważniejsze zasady Sprawiedliwego Handlu

Uczciwa cena jaką otrzymują producenci za swoje produkty
 • jej wysokość powinna być zawsze ustalana z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, przy udziale producentów i innych zainteresowanych stron
 • powinna pokrywać koszty zrównoważonej ekologicznie i społecznie produkcji

Bezpieczne i oparte na zasadach szacunku praktyki handlowe
 • krótki czas oczekiwania na zapłatę
 • możliwość prefinansowania, jeśli wymaga tego sytuacja
 • bezpośrednie relacje pomiędzy producentami a organizacjami handlowymi
 • skracanie łańcucha pośredników

Sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne
 • płace na plantacjach, gdzie produkuje się towary na zasadach Sprawiedliwego Handlu, powinny zapewniać pracownikom i ich rodzinom wystarczające środki na utrzymanie
 • bezpieczne, nie zagrażające zdrowiu warunki pracy
 • wolność zrzeszania się
 • równe płace w przypadku kobiet i mężczyzn
 • niewykorzystywanie pracy dzieci, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz na podstawie lokalnego prawa

Demokratyczne zarządzanie organizacją producencką
 • producenci powinni powołać i stopniowo wzmacniać demokratyczną organizację producencką (np. spółdzielnię, stowarzyszenie rolników, związek zawodowy pracowników)
 • decyzje powinny być podejmowane wspólnie, w sposób demokratyczny i transparentny

Dążenie do zwiększania niezależności producentów
 • długofalowym celem Sprawiedliwego Handlu jest takie wsparcie drobnych producentów, aby w przyszłości mogli prowadzić opłacalną działalność także poza ruchem i być konkurencyjnymi na rynku krajowym bądź światowym

Zwiększanie wiedzy i świadomości konsumentów
 • zadaniem organizacji Sprawiedliwego Handlu jest także edukacja i zwiększanie świadomości konsumentów w zakresie podejmowania etycznych wyborów konsumenckich, dostarczanie im informacji o producentach, ich produktach oraz warunkach, w jakich powstały.

Źródło: www.fairtrade.org.pl Na tej stronie znajdziesz również więcej informacji na tematy Sprawiedliwego Handlu oraz certyfikacji Fairtrade.
Pokaż więcej wpisów z Lipiec 2020
pixel